1206B103K500NT
CAP CER 10000pF, 50V, 10%, X7R, SMD 1206
292SNS-T1368Z
Coil var h freq 220nH type 7KMM
DRC-24V10W1AZ
AC/DC CONVERTER 24V 10W
009P-253160
PROGRAMMING ACCESSORIES
RJ14-0.25-151-J
RES 1/4W, 150 Ohm, 5%, Axial

 Công ty Cổ phần TQCOM ®

Địa chỉ: Số 35, phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : (+84).3556.0023

Fax           : (+84).3556.0024

 

 

 

Lượng truy cập : 348387 lượt

Trực tuyến : 23

Bản quyền 2009 TQCOM J.S.C