CY22-5-250V-D-1500pF-I
CAP CER 1500pF, 250V, 5%, C0G, Radial
TGHLV1R00JE
RES CHAS MNT 1 OHM 5% 200W
CI2012B3R3K
Multi-Layer Chip Inductors 3.3uH
RJ15-0.5-5R6-J
RES 1/2W, 5.6 Ohm, 5%, Axial
0433BM15A0001E
FILTER BANDPASS 430-435MHZ TI

 Công ty Cổ phần TQCOM ®

Địa chỉ: Số 35, phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : (+84).3556.0023

Fax           : (+84).3556.0024

 

 

 

Lượng truy cập : 350728 lượt

Trực tuyến : 5

Bản quyền 2009 TQCOM J.S.C